LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Mellan användaren av vår EasySIGN-mjukvaruprodukt ("Programvaran") och oss, EASYSIGN BV, ett företag som är etablerat enligt nederländska lagar, med huvudkontor på Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Nederländerna.

MEDDELANDE: Genom att installera eller använda programvaran accepterar du och kommer att vara bunden av alla villkor och villkor i detta slutanvändarlicensavtal (”EULA”).

ARTIKEL 1: LICENS
1.1 Med förbehåll för de villkor som anges i denna EULA, ger vi dig följande rättigheter:
A) Om du har fått en provversion av programvaran: en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att installera och använda programvaran på en enda dator och under en tid av trettio dagar;
B) Om du har köpt programvaran på en evig licensbasis: en evig, icke-exklusiv och icke överförbar rätt att använda programvaran på en enda dator;
C) Om du har köpt programvaran på en prenumerationslicensbasis: en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att installera och använda programvaran på en enda dator och under den period som anges i din inköpsorder och ska automatiskt förnyas för senare identiska ( eller på annat sätt angivna perioder, såvida de inte sägs upp av någon av parterna vid en online-avbokning före en dag före utgången av den dåvarande nuvarande terminen
D) Om du har köpt programvaran på förbetald licensbasis: en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att använda programvaran på en enda dator och under den period som anges i din inköpsorder.
E) Om du har köpt programvaran på grundval av en utbildningslicens, en icke-exklusiv och icke överförbar rätt att installera och använda programvaran på antalet datorer och för den period som anges i din inköpsorder och endast för utbildningsändamål.
F) Om du har köpt programvaran inklusive underhåll: en icke-exklusiv och ej överförbar rätt att ladda ner och installera programvaran på varje dator som omfattas av nämnda underhåll (artikel 5) och för den period som anges i din inköpsorder.
1.2 Om programvaran har köpts och installerats på "datorlåst" -basis får du endast använda programvaran på den dator där du först installerade programvaran. Det är förbjudet för dig och inte tillåtet att överföra eller ha överfört programvaran från en sådan dator till en annan dator. Om programvaran har köpts och installerats på "USB-donglåst" -basis får du endast använda programvaran på en enda dator som USB-dongeln är ansluten till.
1.3 Om du har köpt programvaran "datorlåst" bär du risken för förlust, stöld eller skada på datorn och ändringar som gjorts på antingen datorns maskinvara eller det installerade operativsystemet, vilket innebär att du inte längre kan använda programvaran . Som ett resultat måste du köpa en ny licens för programvaran. Om du har köpt programvaran på 'USB-dongel låst' bär du risken för förlust, stöld eller skada på USB-dongeln, vilket innebär att du inte längre kan använda programvaran. Som ett resultat måste du köpa en ny licens för programvaran.
1.4 Priserna på förnyade prenumerationer uppdateras automatiskt till de faktiska priserna vid tidpunkten för förnyelsen. 30 dagar innan automatisk förnyelse av prenumerationen kommer ett e-postmeddelande att skickas till dig som informerar dig om förnyelsen och möjligheten att avboka.
1.5 Du får inte (och heller inte tillåta någon tredje part):
(I) tillåta en tredje part att använda programvaran antingen på sådan tredjeparts konto eller på uppdrag av eller till förmån för någon annan tredje part;
(Ii) modifiera eller anpassa programvaran på något sätt och / eller översätta, omvänd ingenjör, dekompilera, demontera eller skapa derivatverk av programvaran;
(Iii) ändra eller ta bort vår upphovsrätt, varumärken eller andra äganderätt eller restriktiva meddelanden eller legender som finns eller ingår i eller till programvaran, dokumentationen och annat material som tillhandahålls med programvaran;
(Iv) modifiera, anpassa, översätta eller skapa derivatverk baserat på vårt skriftliga material utan vårt skriftliga godkännande.
1.6 Med rimligt meddelande ska du ge oss, eller en tredje part som utsetts av oss, sådan tillgång till dina lokaler och system som kan vara nödvändiga för att verifiera att du uppfyller villkoren i denna EULA.
ARTIKEL 2: BILDER
2.1 Programvaran innehåller bilder som ägs av oss. Du är fri att använda, ändra och publicera dessa bilder, med förbehåll för de begränsningar som anges i denna klausul.
2.2 Du kan integrera alla bilder i ditt eget originalverk och publicera, visa och distribuera ditt arbete i alla applikationer;
2.3 Du får inte:
(I) hyra, hyra, sälja, dellicens, låna ut eller på annat sätt göra bilderna tillgängliga för användning eller distribution separat eller fristående från ditt eget originalverk.
(Ii) skapa skandalösa, obscena, ärekränkande eller omoraliska verk eller använda våra bilder för något annat syfte som är förbjudet enligt lag;
(Iii) använda eller tillåta användning av våra bilder eller någon del därav som ett varumärke eller servicemärke, eller kräva äganderätt av något slag på bilderna eller någon del därav; och
(Iv) använd bilderna i elektroniskt format, online eller i multimediaapplikationer såvida inte bilderna är integrerade för visningsändamål och inget tillstånd ges för att ladda ner och / eller spara bilderna av någon anledning.
ARTIKEL 3: BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVAR
3.1 Vi garanterar att media och andra konkreta produkter (CD-Rom (er) och / eller andra medier som programvaran är inspelad i) levereras av oss är fria från defekter i material och utförande under normal användning och service under en period av nittio ( 90) dagar från leveransdatum till den ursprungliga köparen, vilket framgår av tillräckligt bevis på köp.
3.2 Under garantiperioden ska vi på vår bekostnad ersätta defekta medier och andra konkreta produkter som returneras till oss (porto förbetalt) tillsammans med tillräckligt bevis för köp. Sådan ersättning ska garanteras under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar, beroende på vad som är längst.
3.3 UNDANTAG FÖR DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTIN SOM GIVAS OVAN, GÖR VI INGEN ANNAN GARANTI OCH OCH FRISKRIVAR ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIG, UNDERFÖRSTÄLLAD ELLER FÖRESKRIFTLIG, MED HÄNVISNING TILL VÅR PROGRAMVARA (OCH FILMEN INKLUDERAD DEN INNEHÅLL, OCH MILJÖVÄNDIG TILLVÄRD, INKLUDERAD DEN INNEHÅLLSVÄRDEN, HÄNDIG OCH FÄRDIG, INKLUDERAD OCH BILD AV ÖVERTRÄDELSE AV NÅGRA TREDJEPARTS INTELLEKTUELLA EGENDOMSRÄTTIGHETER, SÄLJBARHET, RÄTTIGHET, NUVARIGHET, PÅLITLIGHET OCH FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE.
3.4 UNDER INGEN OMSTÄNDIGHETER OCH INGEN RÄTTSLIG TEORI, VARJE TORT, KONTRAKT ELLER ANNAT, SKALL VI ANSVARA FÖR ALLA INDIREKTA, SPECIALE, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR AV EVENTUELLT TILLSTÅND, INKLUDERA UTEN BEGRÄNSNING AV TILLVERKNINGAR AV EVENT MÖJLIGHETEN FÖR SKADA ELLER SKADOR.
3.5 I HÄNDELSEN ATT VI OCH ALLMÄNT VILLKORNA I DENNA BEGRÄNSDA GARANTI FINNS ANSVARAR, VÅRT HELA ANSVAR som uppkommer eller hänför sig till denna EULA får inte överskrida lägre av (i) ett belopp som är lika med inköpspriset för produkten SKADAN ELLER ii) EURO 5.000.
3.6 NÅGON GARANTI GÖRT AV OSS HÄRUND ÄR FÖRESKRIFT FÖR DIN UPPFYLLNING AV VILLKORNA I DENNA EULA.
ARTIKEL 4: AVDELNING OCH INTELLEKTUELL EGENSKAP
4.1 Du erkänner att programvaran (inklusive bilderna i programvaran) är äganderätt till oss och att all rätt till programvaran och bilderna förblir i oss. Alla immateriella rättigheter relaterade till programvaran och bilderna, inklusive men inte begränsat till, utfärdade eller registrerade patent, patentansökningar, varumärken, servicemärken, affärshemligheter, upphovsrätt, databasrättigheter och kunskap, ägs av oss eller våra tredjepartsleverantör (er). Du ska inte göra anspråk på några ägarintressen i och till någon av våra eller vår tredjepartsleverantörs immateriella rättigheter, och du ska inte heller bestrida eller hjälpa till att bestrida vår eller vår tredje parts leverantörs rättigheter, äganderätt och intresse för och till sådan immateriell egendom.
4.2 Om det görs något krav mot dig som påstår att användningen av programvaran eller en viss bild bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter, ska du skriftligen meddela oss om detta krav inom fem arbetsdagar efter det att du har mottagit fordran. Vi har rätt, men inte skyldigheten, att försvara dig på vår bekostnad mot ett sådant krav eller, efter vårt val, lösa tvisten. Om vi ​​bestämmer oss för att försvara dig mot ett sådant krav, ska vi försvara dig för alla kostnader och skulder som uppstår vid försvar eller avveckling av sådant krav eller handling. I det föregående anges hela vårt ansvar och dina enda rättsmedel när det gäller intrång i immateriella rättigheter för tredje part.
4.3 Vi har inget ansvar för intrång i tredje parts immateriella rättigheter till följd av: (i) användningen av programvaran i kombination med annan programvara eller objekt, såvida vi inte sålde, gjorde eller uttryckligen rekommenderade eller godkände sådan användning som en kombination i skrift; eller (ii) modifiering av programvaran efter leverans, såvida vi inte har gjort, uttryckligen rekommenderat eller godkänt modifieringen skriftligen.
ARTIKEL 5: UNDERHÅLL OCH STÖD
5.1 Om du har ingått ett underhållsavtal med oss, ska vi tillhandahålla förbättrade versioner av programvaran till dig när de blir tillgängliga. Vi kommer inte längre att vara skyldiga att tillhandahålla underhålls- eller helpdesk-support angående en gammal version tre månader efter att en förbättrad version blir tillgänglig.
5.2 Om du har ingått ett underhållsavtal med oss, har du rätt till support för support, bestående av begränsad teknisk support online under arbetstid på arbetsdagar.
5.3 Varje enskilt underhållsavtal omfattar antingen en enda dator eller en enda USB-dongel.
ARTIKEL 6: AVSLUTNING
6.1 Trots något annat rättsmedel som kan finnas tillgängligt för en part enligt tillämplig lag med avseende på en sådan händelse, ska någon av följande händelser tillåta oss att omedelbart avsluta EULA med skriftligt meddelande:
(A) ditt väsentliga överträdelse av EULA, som, när det kan åtgärdas, inte botas inom 30 dagar efter skriftligt meddelande;
(B) du är insolvent eller inte kan betala dina skulder när de förfaller; du försöker bli förklarad konkurs eller beviljas betalningsstopp eller liknande befrielse enligt ett rättsligt förfarande, eller du är föremål för ett sådant förfarande; du upphör att fungera som en fortsatt verksamhet eller att bedriva din verksamhet i normal verksamhet;
(C) varje överföring av dig, frivilligt eller ofrivilligt, genom lagstiftning eller på annat sätt, av någon väsentlig ägarintresse i ditt företag, eller någon väsentlig förändring i ledningen av ditt företag, som enligt vår enda åsikt påverkar våra intressen negativt.
(D) varje försök av dig att överföra eller tilldela denna EULA eller någon av de rättigheter eller skyldigheter som följer här till tredje part utan vårt skriftliga godkännande;
6.2 Uppsägning av denna EULA påverkar inte några rättigheter och skyldigheter för dig och / eller oss som tillkommit före sådan uppsägning.
6.3 Vi är inte ansvariga för förlust eller skada av vilken typ eller art som du lidit eller uppkommit av dig till följd av vår uppsägning av EULA enligt punkt 6.1.
6.4 Vid uppsägning av denna EULA ska du omedelbart upphöra att använda programvaran och bilder och ska överlämna till oss, inom tio (10) arbetsdagar från dagen för uppsägning, all fysisk media som innehåller programvaran, dokumentation och allt annat material som tillhandahålls till du enligt denna EULA. Vi ska skriftligen bekräfta mottagandet av materialet som returneras enligt detta avsnitt 5.4. I avsaknad av en sådan bekräftelse ska materialet inte anses ha returnerats.
ARTIKEL 7: DIVERSE
7.1 Vi har rätt att överföra alla våra rättigheter och skyldigheter enligt tredje part till tredje part, och i den utsträckning det är nödvändigt samtycker du uttryckligen till sådan överföring. Du ska vidare tillhandahålla all rimlig hjälp som krävs för att genomföra överföring av våra rättigheter och / eller skyldigheter.
7.2 Du ska behandla programvaran och all kunskap relaterad därtill som konfidentiell. Du får inte avslöja någon konfidentiell information som ges till dig enligt EULA till någon tredje part. Du får endast avslöja konfidentiell information till sådana av dina anställda, agenter eller representanter som har ett behov av att känna till och är bundna av sekretessförpliktelser minst lika skyddande för våra intressen som dina skyldigheter nedan.
7.3 EULA ska regleras av lagarna i Nederländerna. Tillämpningen av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor av den 11 april 1980 ska uteslutas.
7.4 I händelse av rättstvister angående EULA ska alla rådande parters kostnader och utgifter, inklusive rimliga juridiska avgifter och rättegångskostnader, ersättas av den andra parten på begäran och ska kunna ersättas av den rådande parten i sådana rättstvister, även om sådana kostnader överstiger uppskattningen av sådana kostnader, som gjordes av domaren på grundval av den nederländska lagen om civilprocess.
7.5 Alla tvister som härrör från EULA ska exklusivt väckas vid behörig domstol i 's-Hertogenbosch, Nederländerna.

Frågor?

Vi har svaren. Hålla kontakten med vårt supportteam.

Are you ready to make things EASY?