Allmänna villkor

1. DEFINITIONER
"Avtal": avtalet mellan EasySIGN och kunden för köp och leverans av produkter via EasySIGN webbshop.
"Kund": den fysiska personen eller juridiska personen som EasySIGN har ingått avtalet med eller som besöker EasySIGN webbshop förutsatt att en fysisk person aldrig kommer att agera som konsument.
“EasySIGN”: EasySIGN BV, grundat på Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Nederländerna, med handelsregisternummer 17186197.
“EasySIGN webbshop”: den digitala butiken där EasySIGN säljer produkterna.
"Allmänna villkor": dessa allmänna villkor.
”Hyperlänk”  en indikation på en webbsida som ger en länk till en annan webbsida.
"Intellektuell egendom": alla immateriella rättigheter inklusive alla relaterade rättigheter som upphovsrätt, varumärkesrättigheter, patenträttigheter, designrättigheter, varumärkesrättigheter, databasrättigheter och angränsande rättigheter.
”parterna”: EasySIGN och kund gemensamt.
"Produkter": programvara, support, utbildning och alla andra produkter eller tjänster som erbjuds av EasySIGN via EasySIGN webbshop.
2. TILLÄMPLIGHET
2.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden som görs i EasySIGN webbshop och för varje avtal som härrör från EasySIGN webbshop mellan EasySIGN och kund.
2.2. Om en eller flera bestämmelser i avtalet och / eller dessa allmänna villkor ska tolkas vara olagliga av en behörig domstol, ska de återstående bestämmelserna i avtalet eller dessa allmänna villkor förbli i kraft mellan parterna.
3. SLUTSATS AV AVTALET
3.1. Uttryck av EasySIGN i EasySIGN webbshop i förhållande till produkterna är en inbjudan till kunden att göra ett erbjudande. Avtalet ingås genom bekräftelse av EasySIGN på kundens beställning. Bekräftelsen utförs genom att skicka ett e-postmeddelande till kunden. Kunden kan upplösa avtalet så länge godkännandet inte har bekräftats.
3.2. De allmänna villkoren kommer att göras tillgängliga för kunden av EasySIGN via en Hyperlink i EasySIGN webbshop innan avtalet ingås. Det är kundens eget ansvar att spara eller skriva ut en kopia av de allmänna villkoren genom de tillgängliga faciliteterna i EasySIGN webbshop.
3.3. Trots lagliga skyldigheter för EasySIGN att lagra avtalet och / eller de allmänna villkoren, är EasySIGN inte ansvarigt att göra tillgängligt arkiverat avtal och / eller allmänna villkor för kunden.
4. KOMMUNIKATION
4.1. Varje kommunikation mellan EasySIGN och kund ska ske via e-post såvida inte de allmänna villkoren och / eller avtalet anger något eller annat.
4.2. Elektronisk kommunikation ska anses vara mottagen den dagen den har skickats, såvida det motsatta inte kan bevisas av den mottagande parten. Om kommunikationen inte har mottagits på grund av leverans- och / eller tillgänglighetsproblem relaterade till kundens e-postlåda kommer detta att vara på kundens risk, även om kundens e-postlåda finns hos en tredje part.
4.3. GRANSKNINGSPOLICY: EasySIGN-kunder med en prenumeration, inloggning och lösenord kan bli ombedd att lämna en recension för publicering på EasySIGN-webbplatsen. Så alla recensioner är definitivt EasySIGN-kunder. Recensioner är signerade med namn och företag. Recensionen kan handla om vilken erfarenhet som helst av att använda en EasySIGN-prenumerationsprodukt eller direkttjänst från EasySIGN. Granskningen avser en erfarenhet under de senaste två åren. Beräkningen av den totala poängen är genomsnittet av alla recensioner. Alla recensioner måste göras på engelska och kommer att översättas automatiskt.
5. TERM OCH TERMINATION
5.1. Om kunden har köpt en produkt på prenumerationsbasis ska avtalets giltighetstid vara under den tid som anges i beställningsformuläret (”Initialterminen”). Vid utgången av en sådan period ska avtalet automatiskt förnyas för efterföljande villkor som är lika med den initiala terminen (var och en en "efterföljande term"), såvida inte prenumerationen avbryts av kunden på deras EasySIGN-webbshopskonto före utgången av den inledande eller Efterföljande term. EasySIGN kommer att ge kunden ett snabbt meddelande om automatisk förnyelse av avtalet. Denna anmälan ska innehålla det aktuella tillämpliga priset på den förnyade prenumerationen.
5.2. Om kunden inte, inte i tid eller inte korrekt uppfyller någon skyldighet till följd av något avtal som ingåtts med EasySIGN, har EasySIGN rätten att säga upp avtalet genom skriftligt meddelande via e-post helt eller delvis utan juridiskt ingripande och utan ett standardmeddelande.
5.3. Genom uppsägning av avtalet av EasySIGN förfaller alla befintliga fordringar omedelbart. Kunden ansvarar för alla skador som uppstått av EasySIGN till följd av sådan uppsägning, inklusive förlust av intressen, vinst eller affär.
6. PRIS OCH BETALNING
6.1. Priset för produkterna anges i EasySIGN webbshop. Betalning sker på det sätt som anges i EasySIGN webbshop.
6.2. Om kunden har köpt en produkt på grundval av ett prenumeration ska priset för ett sådant abonnemang automatiskt uppdateras till de faktiska priserna som anges i EasySIGN webbshop vid förnyelsestillfället.
6.3. Alla priser är i Euro enligt specifikationen i EasySIGN webbshop, exklusive moms och andra statliga avgifter. Alla priser i EasySIGN webbshop och i annons kan ändras av EasySIGN när som helst utan föregående meddelande. Alla priser är föremål för felavtryck, fel och tekniska ändringar, EasySIGN har rätt att avbryta beställning i dessa fall.
7. HELA VÄRLDEN
7.1. EasySIGN kommer att leverera produkterna på det sätt som anges i EasySIGN webbshop.
7.2. Leveranstider och / eller leveransdatum är aldrig ett fast datum, såvida inget annat skriftligen avtalats.
8. RETURPOLICY
Kunden får endast returnera en produkt under sådana produktspecifika villkor. Om sådana specifika villkor inte innehåller en returpolicy har kunden inte rätten att returnera en sådan produkt.
9. PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR
Kunden samtycker till att följande produktspecifika villkor gäller för köp av följande produkter via EasySIGN webbshop: – Programvara: länk till slutanvändarlicensavtalet
10. PRIVATLIV
10.1. Vid beställning av produkter i EasySIGN webbshop måste kunden skapa ett EasySIGN-konto. Kunden anses ha läst integritetsförklaringen för EasySIGN (som är tillgänglig) här.) och håller med om sättet EasySIGN proöverlämnar kundens personuppgifter.
10.2. Kunden är medveten om det EasySIGN proöverlämnar kunddata, inklusive information om kundaktivitet i EasySIGN webbshop, såsom besökta sidor, tid som spenderats på olika delar av EasySIGN webbshop, internetadressen till webbplatsen som kunden besöker och programvaran som kunden beställt. EasySIGN lagrar denna information i en databas som används för genomförandet av Avtalet. Denna implementering inkluderar åtgärder för att förbättra kundupplevelsen och tillhandahålla information eller erbjudanden till kunden.
10.3. Kunden kan se och - vid behov - ändra sina personuppgifter som samlats in av EasySIGN. Kunden har rätt att begära att relevant information upphör eller utestängs. EasySIGN beslutar inom fyra (fyra) veckor i denna fråga efter att ha vägt de berörda intressena (av EasySIGN å ena sidan och kundens integritetsintressen å andra sidan). I händelse av ett avskärmnings- eller borttagningsbeslut kommer EasySIGN att informera kunden i vilken utsträckning användningen av programvaran av kunden kommer att minskas eller förhindras.
11. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar och tillägg till alla bestämmelser i avtalet och / eller de allmänna villkoren är endast giltiga om avtalas skriftligen och / eller elektroniskt och därmed endast kan bevisas.
12. DIVERSE, GÄLLANDE LAG OCH KOMPETENTA DOMSTOL
12.1. Avtalet ska regleras av lagarna i Nederländerna. Tillämpningen av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor av den 11 april 1980 ska uteslutas.
12.2. EasySIGN har rätt att efter eget gottfinnande lägga ut sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part.
12.3. EasySIGN kan överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet till tredje part. Kundens rättigheter och skyldigheter enligt och under produktspecifika villkor som anges i avsnitt 9 är inte överförbara.
12.4. Om någon bestämmelse, till rimlig bedömning av EasySIGN, av de allmänna villkoren eller avtalet är ogiltig eller på något annat sätt inte kan verkställas, har EasySIGN rätt att säga upp det återstående innehållet i avtalet, utom i den utsträckning detta skulle anses orimligt och orättvist under givna omständigheter.
12.5. Alla tvister som följer av avtalet ska uteslutande väckas vid den behöriga domstolen i 's-Hertogenbosch, Nederländerna.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor angående dina rättigheter. Hålla kontakten med vårt supportteam.

Are you ready to make things EASY?