DATABEHANDLINGSAVTAL EasySIGN

Detta databehandlingsavtal utgör en integrerad del av avtalet. Användaren är i Avtalet ansvarig ("den personuppgiftsansvarige") för personuppgifterna. EasySIGN BV är i avtalet behandlare (”Behandlaren”) av personuppgifterna. Efter detta kommer båda parter att anges som registeransvarig eller processor.

EMEDAN

Parterna har kommit överens om att den registeransvarige använder Processorn som mjukvaruleverantör för den grafiska produktionsprogramvaran EasySIGN. Databehandlaren behandlar personuppgifter om den personuppgiftsansvarige i samband med genomförandet av avtalet.

För att göra det möjligt för parterna att genomföra sitt förhållande på ett sätt som är förenligt med lagen, har parterna ingått detta databehandlingsavtal (“DPA”), enligt följande:
 
1. Definitioner
För ändamålen med denna DPA:  
"Tillämplig dataskyddslag" : den lagstiftning som skyddar individers grundläggande rättigheter och friheter och i synnerhet deras rätt till integritet med avseende på Behandling av Personuppgifter, vilken lagstiftning gäller för den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet; termen tillämplig dataskyddslag inkluderar även GDPR;    
"Kontroller" : Ovannämnda kund hos EasySIGN som, som fysisk eller juridisk person, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter;    
"BNP" : Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, som trädde i kraft den 25 maj 2018;    
"Internationell organisation" : en organisation och dess underordnade organ som styrs av folkrätten, eller något annat organ som inrättats av, eller på grundval av, ett avtal mellan två eller flera länder;    
"Medlemsstat" : ett land som tillhör Europeiska unionen;    
"Personlig information" : all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (den registrerade);    
"Datasubjekt" : en identifierbar person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hjälp av en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera element som är karakteristiska för den fysiska, fysiologiska, genetiska, den fysiska personens mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet;
“Brott mot personuppgifter” : ett säkerhetsbrott som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas;    
"Bearbetning/Bearbetning" : varje operation eller uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter, oavsett om det är automatiserat eller inte, såsom insamling, inspelning, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, konsultation, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstörelse;
"Processor" : EasySIGN BV, som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige;
”Avtal mellan kunden och EasySIGN vid inträde Prenumeration" : huvudavtalet som ingåtts mellan den registeransvarige och databehandlaren som anger villkoren för tillhandahållandet av tjänsterna;    
”Tjänster” : de tjänster som tillhandahålls av databehandlaren till den personuppgiftsansvarige och som beskrivs under "Ämne för behandling" i bilaga 1 till denna dataskyddsmyndighet;    
"Särskilda kategorier av personuppgifter" : personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackföreningar; Behandling av genetiska data och biometriska uppgifter i syfte att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter som rör en fysisk persons sexliv eller sexuella läggning;    
"Underprocessor" : en databehandlare anlitad av Behandlaren som förklarar sig villig att ta emot Personuppgifter från Behandlaren avsedda enbart för Bearbetningsaktiviteter som måste utföras för den personuppgiftsansvarige i enlighet med dennes instruktioner, villkoren i denna dataskyddsmyndighet och villkoren i en skriftlig sub -bearbetningsavtal;    
”Tillsynsmyndighet” : en oberoende offentlig myndighet inrättad av en medlemsstat i enlighet med artikel 51 i GDPR;    
"Tekniskt och organisatoriskt   Säkerhetsåtgärder" : de åtgärder som syftar till att skydda personuppgifter mot oavsiktlig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, i synnerhet när behandlingen innefattar överföring av data över ett nätverk och mot alla andra olagliga former av behandling;    
"Tredje land” : ett land för vilket Europeiska kommissionen inte har beslutat att det landet, eller ett område eller en eller flera specificerade sektorer inom det landet, garanterar en adekvat dataskyddsnivå.
2. Detaljer om behandlingen
Uppgifterna om de behandlingsaktiviteter som registerföraren utför för den personuppgiftsansvarige som en databehandlare som har fått instruktioner om detta (såsom ämnet, arten och syftet med behandlingen, typen av personuppgifter och kategorierna registrerade) anges i bilaga 1 till denna dataskyddsmyndighet.

3. Den registeransvariges rättigheter och skyldigheter
Den personuppgiftsansvarige har instruerat Databehandlaren, och ska fortsätta att instruera Databehandlaren under hela den databehandling för vilken instruktionen har givits, att behandla personuppgifterna enbart för den personuppgiftsansvarige och i enlighet med tillämplig dataskyddslag, Avtalet mellan kunden och EasySIGN vid tecknandet av ett abonnemang, denna DPA och den registeransvariges instruktioner. Den personuppgiftsansvarige är berättigad och skyldig att ge Databehandlaren instruktioner för behandlingen av personuppgifterna, både generellt och i enskilda fall. Instruktioner kan också avse rättelse, radering och blockering av personuppgifter. Instruktioner ges i allmänhet skriftligen, såvida inte brådskande eller andra särskilda omständigheter kräver en annan form (t.ex. muntlig eller elektronisk). Den registeransvarige ska omedelbart bekräfta oskrivna instruktioner skriftligen. I den mån utförande av en instruktion leder till kostnader för Databehandlaren, ska Databehandlaren först meddela personuppgiftsansvarig om dessa kostnader. Databehandlaren ska utföra en instruktion först när den personuppgiftsansvarige har bekräftat att den ansvarar för kostnaderna för att utföra instruktionen.

4. Bearbetarens skyldigheter
Processorn kommer:
 1. behandla personuppgifterna uteslutande i enlighet med instruktionerna från den personuppgiftsansvarige och på uppdrag av den personuppgiftsansvarige; sådana instruktioner ges i avtalet mellan kund och EasySIGN vid ingående av ett abonnemang, denna DPA och i övrigt i dokumenterad form som nämns i artikel 3 ovan. Denna skyldighet att följa den personuppgiftsansvariges instruktioner gäller även överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation;
 2. informera den personuppgiftsansvarige omedelbart om den personuppgiftsansvarige av någon anledning inte kan följa en instruktion från den personuppgiftsansvarige;
 3. säkerställa att personer som är auktoriserade av Databehandlaren att behandla personuppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige åtar sig att iaktta sekretess eller att dessa personer omfattas av en lämplig tystnadsplikt och att de personer som har tillgång till personuppgifterna kommer att behandla dessa personuppgifter Data i enlighet med anvisningarna från den personuppgiftsansvarige;
 4. implementera de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna som uppfyller kraven i den tillämpliga dataskyddslagen som närmare specificeras i bilaga 2, innan behandling av personuppgifterna och säkerställa att den ger den personuppgiftsansvarige tillräckliga garantier med avseende på dessa tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder;
 5. bistå den personuppgiftsansvarige med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, i den utsträckning det är möjligt, för fullgörandet av den personuppgiftsansvariges skyldighet att svara på förfrågningar om utövande av de registrerades rättigheter avseende information, åtkomst, rättelse och radering, begränsning av behandling , anmälan, dataportabilitet, göra invändningar och automatiserat beslutsfattande; i den mån dessa genomförbara tekniska och organisatoriska åtgärder kräver ändringar eller ändringar i de tekniska och organisatoriska åtgärderna som nämns i bilaga 2, kommer databehandlaren att informera personuppgiftsansvarig om kostnaderna för att implementera dessa ytterligare eller ändrade tekniska och organisatoriska åtgärder. Så snart den personuppgiftsansvarige har bekräftat att dessa kostnader är för hans räkning, kommer databehandlaren att implementera dessa ytterligare eller ändrade tekniska och organisatoriska åtgärder för att hjälpa den personuppgiftsansvarige att säkerställa efterlevnaden av de registrerades önskemål;
 6. göra tillgänglig för den personuppgiftsansvarige all information som är nödvändig för att visa efterlevnad av skyldigheterna som fastställs i denna dataskyddsförordning och artikel 28 i GDPR, och tillåta och bidra till revisioner, inklusive inspektioner som utförs av den registeransvarige eller annan revisor som har uppdrag av den registeransvarige. Den personuppgiftsansvarige är medveten om att revisioner personligen och på plats kan avsevärt störa Processorns affärsverksamhet, kosta mycket pengar och vara tidskrävande. Följaktligen får den personuppgiftsansvarige utföra en revision personligen och på plats endast om den ersätter de kostnader som behandlas på grund av avbrottet i dess affärsverksamhet;
 7. meddela den registeransvarige utan onödigt dröjsmål:
  i.
  av en rättsligt bindande begäran om utlämnande av personuppgifter från en brottsbekämpande myndighet, såvida inte detta meddelande på annat sätt är förbjudet, såsom ett förbud enligt strafflag för att bevara sekretessen för en brottsbekämpande utredning;
  ii.
  av klagomål och förfrågningar som mottagits direkt från registrerade (till exempel klagomål och förfrågningar som rör åtkomst, rättelse, radering, begränsning av behandling, anmälan, dataportabilitet, invändningar mot databehandling och automatiserat beslutsfattande) utan att behandla denna begäran ytterligare om det inte är behörigt att göra det på annat sätt;
  iii.
  om Databehandlaren är skyldig på grundval av EU-lagstiftning eller lagstiftningen i en medlemsstat som är tillämplig på den att behandla personuppgifterna utanför ramen för den personuppgiftsansvariges instruktioner, innan denna behandling utförs utanför det omfattningen, såvida inte EU-lagstiftningen eller -lagstiftningen i den medlemsstaten förbjuder denna information av tvingande skäl av allmänt intresse. meddelandet måste ange det lagstadgade kravet enligt den EU-lagstiftningen eller lagstiftningen i medlemsstaten.
  iv.
  om, enligt Databehandlarens uppfattning, en instruktion strider mot den tillämpliga dataskyddslagen; om den ger detta meddelande är Databehandlaren inte skyldig att följa instruktionerna, såvida inte och tills den personuppgiftsansvarige har bekräftat eller ändrat den; och
  v.
  så snart Databehandlaren får kännedom om ett personuppgiftsintrång, inom högst 24 timmar. Om ett sådant personuppgiftsintrång inträffar, ska databehandlaren bistå den personuppgiftsansvarige, på den personuppgiftsansvariges skriftliga begäran, med dess skyldighet enligt tillämplig dataskyddslag att rapportera intrånget till de registrerade eller tillsynsmyndigheten, och att dokumentera personuppgiftsintrånget. . Kontaktuppgifter relaterade till rapporten registreras i kundtjänstsystemet. Kontaktpersonerna anges i bilagan till detta avtal;
 8. bistå den personuppgiftsansvarige i en konsekvensbedömning av dataskyddet som krävs enligt artikel 35 GDPR avseende de tjänster som tillhandahålls av databehandlaren till den personuppgiftsansvarige och de personuppgifter som databehandlaren behandlar åt den personuppgiftsansvarige;
 9. hantera alla frågor från den personuppgiftsansvarige relaterade till dess behandling av personuppgifterna (till exempel för att göra det möjligt för den personuppgiftsansvarige att omedelbart svara på klagomål eller förfrågningar från registrerade) och för att följa tillsynsmyndighetens råd om behandlingen av de överförda data;
 10. i den mån det är skyldigt och begärt att rätta, radera och/eller blockera personuppgifter som behandlas under denna DPA, gör detta omedelbart. Om och i den mån personuppgifter inte kan raderas på grund av lagstadgade krav på lagring av uppgifter, ska databehandlaren, istället för att radera relevanta personuppgifter, begränsa den fortsatta behandlingen och/eller användningen av personuppgifterna, eller ta bort motsvarande identitet från personuppgifterna ('blockering'). Om en sådan spärrplikt gäller för Databehandlaren ska Databehandlaren radera relevanta Personuppgifter senast den sista dagen i det kalenderår då lagringsperioden slutar.
 
5. Delbearbetning
 
 1. Den personuppgiftsansvarige ger tillstånd för användning av underbehandlare som anlitats av processorn för tillhandahållande av tjänsterna. Den personuppgiftsansvarige ger sitt godkännande för den eller de underordnade processorerna med avseende på:
  WebWhales Woocommerce Webshop
  Hubspot CRM
  Copernica CRM
  Lagledare CRM
  U-digital Marknadsföringstjänsteleverantör
  Hotjar Verktyg för registrering av beteende online
  Mollie Leverantör av betalningstjänster
  Exakt online Molnbaserad bokföring
  Libra Service Automatisering Datortjänstleverantör
  Microsoft Office 365 Molnbaserad e-post och kalkylblad
  Wibu Molnbaserad licenshanterare
  Google Google Analytics
  De behandlingsavtal som de ställt till förfogande har slutits med dessa parter.
 2. I händelse av att processorn avser att anlita nya eller flera underbehandlare, kommer processorn att säkerställa att EasySIGN 'sekretesspolicy' (https://www.easysign.com/about-us/privacy-policy/) uppdateras. Kontrollören säkerställer periodisk konsultation av EasySIGN 'sekretesspolicy'. Om den personuppgiftsansvarige har rimliga skäl att invända mot användningen av nya eller flera underbehandlare, måste den personuppgiftsansvarige omedelbart underrätta bearbetaren skriftligen inom 14 dagar efter mottagandet av underbehandlaren för underrättelsen. I händelse av att den personuppgiftsansvarige invänder mot en ny eller annan underordnare, och att kvarhållande inte är orimligt, kommer databehandlaren att vidta rimliga ansträngningar för att göra ändringar i tjänsterna tillgängliga för den personuppgiftsansvarige eller rekommendera en kommersiellt rimlig förändring i konfigurationen av personuppgiftsansvarig eller användning av den personuppgiftsansvarige av tjänsterna för att förhindra behandling av personuppgifter av den nya eller annan underbehandlare mot vilken invändningar har gjorts, utan att lägga en orimlig börda på den personuppgiftsansvarige. Om processorn inte kan göra denna ändring tillgänglig inom en rimlig tidsperiod, vilken period inte kommer att överstiga sextio (60) dagar, kan den personuppgiftsansvarige säga upp den relevanta delen av den berörda delen av "Villkoren" (https://www.easysign.com/about-us/general-terms-and-conditions/), dock endast med avseende på de tjänster som inte kan tillhandahållas av processorn utan användning av den nya eller andra underbehandlaren mot vilken invändning har gjorts genom skriftligt meddelande till processorn.
 3. Databehandlaren ska enligt avtal ålägga alla underbehandlare samma dataskyddsskyldighet som ingår i denna DPA. Avtalet mellan processorn och underbehandlaren måste nämligen ge tillräckliga garantier för genomförandet av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna enligt bilaga 2, i den mån dessa tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är viktiga för de tjänster som tillhandahålls av underbehandlaren .
 4. Processorn väljer underprocessorn med största omsorg.
 5. Om en sådan underbehandlare är belägen i ett tredje land, ska registerföraren, på den registeransvariges skriftliga begäran, ingå ett EU-modellavtal (kontrollant > databehandlare) på uppdrag av den registeransvarige (i den registeransvariges namn), i enlighet med kommissionens beslut 2010/87/EU. I det här fallet instruerar och auktoriserar den personuppgiftsansvarige databehandlaren att ge underbehandlare instruktioner i den personuppgiftsansvariges namn och att upprätthålla alla registeransvariges rättigheter med avseende på underbehandlare enligt EU:s modellkontrakt.
 6. Databehandlaren förblir ansvarig gentemot den personuppgiftsansvarige för fullgörandet av underbehandlarens skyldigheter, om den underbehandlaren inte fullgör sina skyldigheter. Processorn är dock inte ansvarig för eventuell skada/förlust och anspråk som uppstår från den personuppgiftsansvariges instruktioner till underbehandlare.
 
6. Ansvarsbegränsning
Allt ansvar som uppstår ur eller i samband med denna DPA följer, och styrs enbart av, ansvarsbestämmelserna som anges i, eller på annat sätt är tillämpliga på, "Villkoren". Därför, och i syfte att beräkna ansvarsgränser och/eller fastställa tillämpningen av andra ansvarsbegränsningar, ska varje ansvar som uppstår under denna DPA anses uppstå under de relevanta "Villkoren".

7. Varaktighet och uppsägning
 1. Varaktigheten för denna DPA är lika med den för de relevanta "Villkor och villkor". Om inte annat anges i detta avtal, är rättigheter och skyldigheter inom området för uppsägning desamma som de som anges i de relevanta "Villkoren".
 2. Databehandlaren kommer, på den personuppgiftsansvariges första begäran, att radera eller återlämna alla personuppgifter till den personuppgiftsansvarige efter avslutad tillhandahållande av tjänsterna och radera alla befintliga kopior såvida inte databehandlaren är skyldig att behålla sådana personuppgifter enligt EU eller medlem Stats lag.
 
8. Övrigt
 1. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i denna dataskyddsmyndighet och eventuella andra avtal mellan parterna, ska bestämmelserna i denna dataskyddsmyndighet ha företräde med avseende på parternas dataskyddsförpliktelser. I händelse av tvivel om huruvida klausuler i dessa andra avtal hänför sig till parternas dataskyddsskyldigheter, ska denna dataskyddsmyndighet ha företräde.
 2. Ogiltighet eller omöjlighet att verkställa någon bestämmelse i denna DPA ska inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av de återstående bestämmelserna i denna DPA. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen är (i) ändrad på ett sådant sätt att den garanterar dess giltighet eller verkställbarhet samtidigt som parternas avsikter bevaras så mycket som möjligt eller – om detta inte är möjligt – (ii) som om ogiltig eller icke verkställbar del hade aldrig inkluderats däri. Ovanstående gäller även om denna DPA innehåller en underlåtenhet
 3. Denna dataskyddsmyndighet styrs av samma lag som avtalet mellan kunden och EasySIGN vid ingående av ett abonnemang förutom i den utsträckning som obligatorisk tillämplig dataskyddslagstiftning gäller.
 4. Detta behandlingsavtal omfattas av holländsk lag. Eventuella tvister angående genomförandet av den kommer att överlämnas till behörig domstol i Eindhoven
   
På bearbetarens vägnar:
Fullständigt namn: Paul Schoofs
Placera: Verkställande direktör
Adress: Melkweg 5, 5527 CZ Hapert
Datum: 21 mars 2022
Signatur:
 

Bilaga 1 – Kategorier av registrerade
De personuppgifter som överförs gäller följande kategorier av registrerade:
 • Företag
 • Kunders kunder
 • Partners
 • Leverantörer
 
Ämnet för behandlingen
Användning av programvara för design och tillverkning av skyltar och annan grafisk produktion.

Bearbetningens art och syfte
Databehandlaren samlar in, lagrar, behandlar och använder de registrerades personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige för att fullfölja avtalet, inklusive:
 • Hantering av uppgifter, möten och samtal;
 • Lägga till personuppgifter till CRM-verktygen i syfte att följa upp e-postmeddelanden, hantera kontakter och företag;
 • Uppföljning av en försäljningsprocess;
 • Fakturering;
 • Tidsregistrering;
 • Skapande och hantering av supportbiljetter (inkl. statistik därav)
 • Målskapande och förvaltning
 • Röst över IP
 
Typ av personuppgifter
Personuppgifterna som samlas in, behandlas och används av Databehandlaren på uppdrag av den personuppgiftsansvarige gäller följande kategorier av personuppgifter: användningsdata och kontaktuppgifter, mer specifikt: Abonnementsgegevens:
 • önskat abonnemang;
 • Användarnamn;
 • Lösenord;
  Dina uppgifter:
 • för-och efternamn;
 • telefonnummer;
 • e-postadress;
 • preferenstaal;
  Din företagsinformation:
 • Företagsnamn;
 • fakturaadress;
 • postnummer och stad;
 • Land;
 • e-postadress;
 • Momsregistreringsnummer;
  betalningsinformation:
 • IBAN och tillskrivning.
Kontaktperson vid säkerhetsintrång
Det kommer att vara den som har utsetts till kontaktperson för avtalet. Detta hittar du genom att logga in på www.EasySIGN.com under 'Mina uppgifter'.

Kontakt med processor
Efterlevnads- och integritetsansvarig: EasySIGN BV, Paul Schoofs support@easysign.com

Bilaga 2 – Säkerhetsåtgärdsblad
Beskrivning av de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som genomförs av databehandlaren i enlighet med tillämplig dataskyddslag: Denna bilaga beskriver de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och rutiner som databehandlaren måste upprätthålla åtminstone för att skydda säkerheten för personuppgifter som skapas, samlas in, tas emot , eller på annat sätt erhållits.

Allmänt
Tekniska och organisatoriska åtgärder kan betraktas som toppmoderna vid tidpunkten för ingående av Serviceavtalet. Processorn kommer att utvärdera tekniska och organisatoriska åtgärder över tid, med hänsyn till kostnader för genomförande, art, omfattning, sammanhang och mål för behandlingen samt risken för skillnader i graden av sannolikhet och svårighetsgrad för fysiska personers rättigheter och friheter.

Detaljerade tekniska åtgärder
  Logisk åtkomstkontroll till EasySIGNs system, med hjälp av lösenord:
 • Alla EasySIGN-anställda är informerade om och försiktiga med "Social Engineering";
  EasySIGN övervakar sina system 24/7:
 • Tillgänglighet mäts var femte minut.
 • Övervakning av EasySIGNs (virtuella) servrar utförs av ett kvalificerat team av Driftingenjörer och Utvecklare, varvid det kan mätas per maskin och per tjänst om de är tillgängliga och om de levererar den prestanda som krävs för att uppfylla de överenskomna Servicenivåerna. Varningar sker via Whatsapp och via e-post.
Beroende på kundernas konfiguration fungerar EasySIGN vanligtvis delvis i molnet. Detta innebär att inloggningslicenserna kräver tillgången till datacenter från Wibu Systems (underleverantör Claranet GmbH) och Webwhales Woocommerce. Drift och tillgänglighet av kundlicens-åtkomstsystemen är inte beroende av lokala servrar på vårt kontor i Hapert. EasySIGN använder SSL-säkerhetsprotokoll. En adekvat och uppdaterad mekanism finns på plats för att upptäcka och hantera skadlig programvara, inklusive datavirus. Endast behörig personal kan komma åt personuppgifterna. Anställda har en strikt tystnadsplikt, vilket ingår i anställningsavtalet. Byggnaden har larmsystem och övervakas 24/7 utanför kontorstid. Under kontorstid är dörren stängd och tillträde är endast möjlig efter överenskommelse och under ledning av en EasySIGN-anställd.

Loggfiler
  Alla användaråtgärder loggas och lagras på obestämd tid. Loggarna består av följande komponenter:
 • Inkommande post: alla mail som skickas till EasySIGN
 • EasySIGN webbplats & programvara: alla åtgärder som användaren utför med EasySIGN och alla fel som följer av det;
  Följande personuppgifter finns i loggarna:
 • Användarnamn
 • datornamn
 • Användar-ID
 • IP-adress
 • E-postadress / fullständig e-post
Med denna data är det möjligt att ta reda på vem denna användare är och vad denna person har gjort. EasySIGN lagrar "Dokumentarbetsflödesstatus" i loggfiler under en obestämd tid och lagrar den därför även på obestämd tid. I denna logg kan du alltid kontrollera vilka åtgärder som har vidtagits på dokument, åtgärder som att bevilja licens, byta namn, öppna, radera, dela upp, gruppera, exportera, plotta, felmeddelanden etc. Denna loggdata lagras på produktionsservrarna i loggdatabaser. Detta är en annan databas än WooCommerce webshop-databasen.  

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor angående din integritet eller de uppgifter vi har samlat in om dig. Hålla kontakten med vårt supportteam.

Are you ready to make things EASY?